Strategic Planner

About the Employer


ESL jest największą na świecie firmą esportową. Od 2000 roku ESL kształtuje branżę, wykorzystując najbardziej popularne gry wideo poprzez liczne turnieje online i offline. W ramach ESL Pro Tour firma prowadzi znane marki, w tym międzynarodowe ligi i turnieje: ESL One, Intel® Extreme Masters, ESL Pro League i inne najwyższej klasy rozgrywki, skracające drogę od zera do bohatera. ESL prowadzi również Mistrzostwa Krajowe ESL, puchary amatorskie i systemy matchmakingowe, tworząc świat, w którym każdy może być kimś. Posiadając biura na całym świecie, ESL jest światowym liderem w obszarze esportu i innowacji z nim związanych, dzięki kombinacji rozgrywek globalnych, lig amatorskich, działań produkcyjnych i wielu innych. ESL jest częścią MTG, wiodącej międzynarodowej grupy cyfrowej rozrywki. https://about.eslgaming.com/


The English translation is below


Praca w zdecydowanej większości będzie odbywała się zdalnie.


Zakres obowiązków:

 • Analiza i raportowanie dotyczące mediów społecznościowych i oglądalności
 • Długoterminowe i krótkoterminowe planowanie strategiczne i doradztwo dla klientów
 • Tworzenie globalnych strategii komunikacyjnych, frameworków i przewodników
 • Ustalanie KPI i mierzenie sukcesu w branży e-sportowej
 • Rekomendowanie sposobów optymalizacji naszych projektów i zasobów komunikacyjnych
 • Obserwowanie trendów konsumenckich i ich kategorii oraz uwzględnianie ich w rekomendacjach
 • Gromadzenie i dzielenie się ogólnoświatowymi informacjami i najlepszymi praktykami w zespołach wewnętrznych
 • Ścisła współpraca z zespołami Product/Project oraz Content
 • Mapowanie trendów i szukanie możliwości dalszego rozwoju produktów / projektów


Od kandydatów oczekujemy:


 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
 • Minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego w dziale marketingu lub agencji reklamowej
 • Znajomości w stopniu zaawansowanym pakietu MS Office (znajomość narzędzi takich jak SoTrender, SentiOne itp. będzie dodatkowym atutem)
 • Wysoce rozwiniętej kreatywności oraz zdolności do planowania i analizowania działań
 • Znajomości słownictwa oraz trendów w nowoczesnym marketingu
 • Zainteresowanie branżą e-sportową oraz wiedza z tego segmentu będzie dodatkowym atutem


Dołączenie do naszego Zespołu oznacza:

 • Przyjazną atmosferę nastawioną na wzajemną współpracę
 • Możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku pracy
 • Dofinansowanie do karnetu multisport, prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość doskonalenia umiejętności językowych poprzez dobrowolne uczestnictwo w kursie języka angielskiego


Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji: CV w rubryce "Resume"


W treści aplikacji proszę dołączyć klauzulę:


Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych


osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.


INFORMACJA


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119


z 04.05.2016) informuję, iż:


1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ESL Gaming Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowice, ul. Żeliwna 38 (KRS: 356059)


2)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.


3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji


4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody


5)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego


6)podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne


7)Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami


The English translation:


Most of the work will be done remotely.


Responsibilities:


 • Social media and audience analysis and reporting
 • Long-term and short-term strategic planning and consulting for clients
 • Developing global communication strategies, frameworks and guides
 • Setting KPIs and measuring success in the esports industry
 • Recommending ways to optimize our projects and communication resources
 • Observing consumer trends and their categories and including them in recommendations
 • Collect and share global information and best practices in internal teams
 • Close cooperation with Product / Project and Content teams
 • Mapping trends and looking for opportunities for further product / project development


Expectations:


 • Very good command of the English language
 • Minimum 3 years of professional experience in the marketing department or advertising agency
 • Advanced knowledge of MS Office (knowledge of tools such as SoTrender, SentiOne, etc. will be an advantage)
 • Highly developed creativity and the ability to plan and analyze activities
 • Knowledge of vocabulary and trends in modern marketing
 • Interest in the e-sports industry and knowledge in this segment will be an additional advantage


Joining our team means:


 • Friendly atmosphere focused on mutual cooperation
 • Opportunity to develop in an international work environment
 • Co-financing for the multisport subscription, private medical care
 • Opportunity to improve language skills through voluntary participation in an English language course